OBS Markvelde
Zorgteam:

Met de komst van Passend Onderwijs  in  augustus  2014 zijn wij als school ingedeeld bij het samenwerkingsverband 23-02.  Dit Samenwerkingsverband is weer onderverdeeld in subregio's en wij vallen onder de regio Plein Midden Twente (PMT).
Deze verandering houdt in:
  1. Nu aangesloten bij het netwerk  voor intern begeleiders Hof van Twente.
  2. Andere  ambulant begeleider als collegiale ondersteuning.
  3. Andere opzet van het zorgteam, nu School Ondersteunings Team (SOT) genoemd.

ad. 1 Netwerk IB
Samen met collega intern begeiders van de Hof van Twente en een afgevaardigde van het samenwerkingsverband hebben we 4 keer per jaar een bijeenkomst. Alles wat hier beproken wordt heeft te maken met zorg en coaching.
Er worden nieuwe ontwikkelingen besproken,  protocollen opgesteld, leerlijnen besproken,  format voor groepsplannen e.d. opgesteld.
Samen sta je sterk!

ad. 2 Collegiale ondersteuning
 Als school hebben een preventieve ambulante begeleider,  Zij overlegt  met de intern begeleidier en eventueel ook met de  leerkrachten. In dit overleg kan alles worden besproken, denk aan:  aanpak van de groep ; inzet van extra hulp; analyses  van de toetsen etc.

ad. 3 SOT team (School ondersteuningsteam)
Aan dit team nemen verschillende disciplines deel, n.l.        
        1. Orthopedagoog PMT  - Suan Kroese
        2. Jeugdverpleegkundige GGD - Elly Kotte 
        3. Maatschappelijkwerk  - Janny van de Leur
        4. Intern begeleider 
        5. Groepsleerkracht
Tijdens dit overleg kunnen leerlingen worden besproken, dit  altijd in overleg en bijna altijd  in aanwezigheid van ouders .Ook is het mogelijk dat andere discipliens  aan te laten schuiven. Er wordt gekeken wat  de leerling nodig heeft  en wie hierin kan ondersteunen.  
 
Het stappenplan van de leerlingenzorg vindt u in het  schooljaarplan 2015-2019  en deze bevindt zich in het mapje "schoolgids"  . 
          

 
Zoeken